STANDARDY EMISYJNE DLA KOTŁÓW

.. maksymalne przyspieszenie prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, które powinno zostać przyjęte najpóźniej do końca kwietnia 2017 r., tak aby jego postanowienia zaczęły obowiązywać jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018;

W dniu 1 sierpnia 2017 Minister Rozwoju wydał rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Określa ono wymagania dla wprowadzanych do obrotu i użytkowania kotłów o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW – a więc kotłów ogrzewających gównie domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne i budynki publiczne. Ponadto Rozporządzenie zakazuje stosowania w konstrukcji kotłów rusztów awaryjnych, dzięki czemu ogranicza możliwości spalania śmieci w kotłach automatycznych.

Po 1 października polscy producenci powinni zaprzestać produkcji kotłów nie spełniających tych wymogów z przeznaczeniem na rynek polski. Od 1 lipca 2018 w Polsce będzie również zabroniona sprzedaż kotłów, które nie spełniają tych wymagań.

Jest to niezmiernie ważny akt prawny, o który Polski Alarm Smogowy apelował przez ostanie lata. Jego celem jest zablokowanie sprzedaży kotłów, które w znaczący sposób przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza. Każdego roku na rynek polski trafia około 140 000 tzw. „kopcicuchów”, a więc właśnie kotłów o bardzo wysokiej emisji zanieczyszczeń. Było to możliwe ponieważ do tej pory nie było żadnych wymogów regulujących wymogi emisyjne dla kotłów. Emisja pyłu z popularnego „kopciucha” jest kilkanaście razy wyższa niż kotła spełniającego wymogi rozporządzenia. Brak uregulowań w tym obszarze znacznie utrudniał starania o poprawę jakości powietrza. Podczas gdy za pieniądze publiczne dotowano wymianę kotłów, w tym samym czasie instalowano nowe „kopciuchy”.

Emisja pyłu z różnych rodzajów kotłów [mg/m³]:

Ręczny kocioł pozaklasowy (kopciuch) – drewno
840
Ręczny kocioł pozaklasowy (kopciuch) – węgiel770
Kocioł zgodny z rozporządzeniem – ręczny60
Kocioł zgodny z rozporządzeniem – automat40
Gaz0,008
Pompa ciepła0

 

Niestety rozporządzenie zawiera dość poważne luki, które sprawiają, że jego przepisy mogą być obchodzone. Na przykład rozporządzenie nie dotyczy kotłów podgrzewających ciepłą wodę użytkową, kotłów na biomasę niedrzewną (np. słomę) oraz ogrzewaczy pomieszczeń. Istnieje ryzyko, że „kopciuchy” nadal będą sprzedawane, tyle że pod nazwą: ogrzewacz wody, ogrzewacz powietrza lub kocioł na biomasę niedrzewną (a spalane w nim będzie wszystko). Ponadto, istnieją poważne wątpliwości co możliwości skutecznego karania podmiotów wprowadzających do obrotu i użytkowania kotły niezgodne z rozporządzeniem. Obecnie w Ministerstwie Rozwoju prace nad uszczelnieniem rozporządzenia i usunięcia wyżej wymienionych wad. Ocena „blisko realizacji” wynika z prac nad eliminacją luk w rozporządzeniu.

 

 

NORMY JAKOŚCI PALIW STAŁYCH

.. pilne wprowadzenie rozporządzenia w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych, które powinno zostać przyjęte jeszcze w I kwartale 2017 r., po wprowadzeniu zmian do ustawy o monitorowaniu i kontroli jakości paliw;

W dniu 1 sierpnia 2017 Minister Rozwoju wydał rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Określa ono wymagania dla wprowadzanych do obrotu i użytkowania kotłów o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW – a więc kotłów ogrzewających gównie domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne i budynki publiczne. Ponadto Rozporządzenie zakazuje stosowania w konstrukcji kotłów rusztów awaryjnych, dzięki czemu ogranicza możliwości spalania śmieci w kotłach automatycznych.

Po 1 października polscy producenci powinni zaprzestać produkcji kotłów nie spełniających tych wymogów z przeznaczeniem na rynek polski. Od 1 lipca 2018 w Polsce będzie również zabroniona sprzedaż kotłów, które nie spełniają tych wymagań.

Jest to niezmiernie ważny akt prawny, o który Polski Alarm Smogowy apelował przez ostanie lata. Jego celem jest zablokowanie sprzedaży kotłów, które w znaczący sposób przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza. Każdego roku na rynek polski trafia około 140 000 tzw. „kopcicuchów”, a więc właśnie kotłów o bardzo wysokiej emisji zanieczyszczeń. Było to możliwe ponieważ do tej pory nie było żadnych wymogów regulujących wymogi emisyjne dla kotłów. Emisja pyłu z popularnego „kopciucha” jest kilkanaście razy wyższa niż kotła spełniającego wymogi rozporządzenia. Brak uregulowań w tym obszarze znacznie utrudniał starania o poprawę jakości powietrza. Podczas gdy za pieniądze publiczne dotowano wymianę kotłów, w tym samym czasie instalowano nowe „kopciuchy”.

Niestety rozporządzenie zawiera dość poważne luki, które sprawiają, że jego przepisy mogą być obchodzone. Na przykład rozporządzenie nie dotyczy kotłów podgrzewających ciepłą wodę użytkową, kotłów na biomasę niedrzewną (np. słomę) oraz ogrzewaczy pomieszczeń. Istnieje ryzyko, że „kopciuchy” nadal będą sprzedawane, tyle że pod nazwą: ogrzewacz wody, ogrzewacz powietrza lub kocioł na biomasę niedrzewną (a spalane w nim będzie wszystko). Ponadto, istnieją poważne wątpliwości co możliwości skutecznego karania podmiotów wprowadzających do obrotu i użytkowania kotły niezgodne z rozporządzeniem. Obecnie w Ministerstwie Rozwoju prace nad uszczelnieniem rozporządzenia i usunięcia wyżej wymienionych wad. Ocena „blisko realizacji” wynika z prac nad eliminacją luk w rozporządzeniu.

 

 

PROGRAMY FINANSOWE

.. priorytetyzacja środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działaniach prowadzących do jak najszybszej poprawy jakości powietrza w taki sposób, aby uzyskać maksymalny efekt zdrowotny i ekologiczny z każdej złotówki poniesionych nakładów;

 

 

OBOWIĄZEK PODŁĄCZANIA DO SIECI

.. wprowadzenie wymogu stopniowego podłączania do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych na terenach miejskich i podmiejskich, o ile nie dysponują efektywnym źródłem ciepła, w taki sposób aby minimalizować związane z tym koszty;

 

 

OBNIŻENIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ

.. zapewnienie istotnie obniżonych stawek za pobór energii elektrycznej w okresach zmniejszonego na nią zapotrzebowania, w tym przez zmiany w przepisach prawa energetycznego oraz budowlanego w celu zachęcenia do instalacji pieców elektrycznych lub pomp ciepła na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia do scentralizowanych systemów ciepłowniczych lub sieci gazowych;

 

 

ROZWÓJ SIECI STACJI POMIAROWYCH

.. rozwój sieci stacji pomiarowych, co powinno umożliwić lokalizację źródeł zanieczyszczeń oraz skuteczniejsze zwalczanie szkodliwych praktyk w użytkowaniu kotłów oraz instalacji przemysłowych;

 

 

POMOC UBOGIM

.. włączenie służb opieki społecznej w działania na rzecz wsparcia wymiany kotłów oraz termomodernizacji budynków osób ubogich, w sposób uwzględniający poziom generowanych zanieczyszczeń i zapewnienie środków na niezbędne koszty eksploatacji;

 

 

OCHRONA PRZED UBÓSTWEM ENERGETYCZNYM

.. opracowanie, a następnie wdrożenie kompleksowej polityki publicznej zapewniającej optymalną ochronę wrażliwych grup społecznych przed „ubóstwem energetycznym”;

 

 

KAMPANIE EDUKACYJNE

.. przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat optymalnych sposobów palenia w kotłach oraz związanych z tym skutków zdrowotnych;

 

 

BADANIE JAKOŚCI SPALIN

.. wprowadzenie obowiązku dokumentowania jakości spalin przez stacje kontroli pojazdów oraz wymogu badania spalin w trakcie kontroli drogowej;

 

 

PROMOCJA TRANSPORTU NISKOEMISYJNEGO

.. wykorzystanie mechanizmów podatkowych w celu wprowadzenia zachęt dla transportu niskoemisyjnego, w tym niskiej stawki akcyzy dla samochodów hybrydowych oraz zwolnienia z podatku akcyzowego samochodów elektrycznych;

 

 

OCHRONA KLINÓW NAPOWIETRZAJĄCYCH

.. wprowadzenie regulacji przeciwdziałających blokowaniu klinów napowietrzających miasta oraz rozważenie rozwiązań podnoszących rangę zawodu urbanisty w kontekście zagospodarowania przestrzennego;

 

 

ROZWÓJ INNOWACJI

.. utworzenie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju sektorowego programu, którego celem będzie wsparcie rozwoju technologii niskoemisyjnych w szczególności zorientowanych na poprawę jakości powietrza;

 

 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

..  zapewnienie opracowania i szerokich konsultacji społecznych programu „Czyste powietrze” oraz wzmocnienie Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza i powierzenie mu zadania czuwania nad pilnym i efektywnym wdrożeniem tych rekomendacji oraz regularne monitorowanie postępów prac Rady Ministrów.